dijous, 22 de juny de 2017

RECUPERACIONSRECUPERACIÓ DE TECNOLOGIA 3r d’ESO

Per poder recuperar l’assignatura de 3r d'ESO, es farà un examen al Setembre que comptarà el 100% de la nota.


Per tal de preparar l’examen l’alumne haurà d’estudiar les unitats següents:
Unitat2. ESTRUCTURES. Llibre de text. Tecno12-18 i quadern.
Unitat 3. MÀQUINES. Llibre de text. Tecno12-18 i quadern.
Unitat 4. MECANISMES. Llibre de text. Tecno12-18 i quadern.
Unitat 5. MÀQUINES TÈRMIQUES. Llibre de text. Tecno12-18 i quadern.
Unitat 6. COMUNICACIONS A DISTÀNCIA. Llibre de text. Tecno12-18 i quadern.


RECUPERACIÓ DE MATEMÀTIQUES 3r ESO A

Per poder recuperar l’assignatura de 3r d'ESO, es farà un examen al Setembre que comptarà el 100% de la nota. 

Contingut: Nombres enters, fraccions, equacions, expressions algebraiques, equacions de primer grau, problemes d’equacions, sistemes d’equacions, percentatges, funcions, teorema de Pitàgores, àrees de cosso geomètrics.
Repassar totes les activitats fetes durant el curs.


RECUPERACIÓ DE TECNOLOGIA 4t d’ESO

Per poder recuperar l’assignatura es farà un examen al Setembre que comptarà el 100% de la nota.

UNITATS QUE S’HA D’ESTUDIAR

-        INSTAL·LACIONS EN ELS HABITATGES.
-       CONTROL  ELÈCTRIC I ELECTRÒNIC + COMPONENTS ELECTRÒNICS (TAULA RESUM DE CLASSE)
-        ELECTRÒNICA DIGITAL (TAULA RESUM, SÍMBOLS)
-       INSTAL·LACIONS PNEUMÀTIQUES I HIDRÀULIQUES (TAULA RESUM DELS SÍMBOLS)
-        MÀQUINES AUTOMÀTIQUES I ROBOTS

 Estudiar-ho del llibre i de tecno 12-18.