dijous, 22 de juny de 2017

RECUPERACIONSRECUPERACIÓ DE TECNOLOGIA 3r d’ESO

Per poder recuperar l’assignatura de 3r d'ESO, es farà un examen al Setembre que comptarà el 100% de la nota.


Per tal de preparar l’examen l’alumne haurà d’estudiar les unitats següents:
Unitat2. ESTRUCTURES. Llibre de text. Tecno12-18 i quadern.
Unitat 3. MÀQUINES. Llibre de text. Tecno12-18 i quadern.
Unitat 4. MECANISMES. Llibre de text. Tecno12-18 i quadern.
Unitat 5. MÀQUINES TÈRMIQUES. Llibre de text. Tecno12-18 i quadern.
Unitat 6. COMUNICACIONS A DISTÀNCIA. Llibre de text. Tecno12-18 i quadern.


RECUPERACIÓ DE MATEMÀTIQUES 3r ESO A

Per poder recuperar l’assignatura de 3r d'ESO, es farà un examen al Setembre que comptarà el 100% de la nota. 

Contingut: Nombres enters, fraccions, equacions, expressions algebraiques, equacions de primer grau, problemes d’equacions, sistemes d’equacions, percentatges, funcions, teorema de Pitàgores, àrees de cosso geomètrics.
Repassar totes les activitats fetes durant el curs.


RECUPERACIÓ DE TECNOLOGIA 4t d’ESO

Per poder recuperar l’assignatura es farà un examen al Setembre que comptarà el 100% de la nota.

UNITATS QUE S’HA D’ESTUDIAR

-        INSTAL·LACIONS EN ELS HABITATGES.
-       CONTROL  ELÈCTRIC I ELECTRÒNIC + COMPONENTS ELECTRÒNICS (TAULA RESUM DE CLASSE)
-        ELECTRÒNICA DIGITAL (TAULA RESUM, SÍMBOLS)
-       INSTAL·LACIONS PNEUMÀTIQUES I HIDRÀULIQUES (TAULA RESUM DELS SÍMBOLS)
-        MÀQUINES AUTOMÀTIQUES I ROBOTS

 Estudiar-ho del llibre i de tecno 12-18.

                 
   ----------- Deures d'estiu 1r ESO --------------------------------------------------------------        
Alumne:            
             
  Tema 1: Procés Tecnològic          
      Tecno 12-18  Activitats ( 1---10) procés tecnològic        
      Sopa de Lletres          
    Cruzigrama          
  Autoavaluació          
  Bloc d'Activitats: Llibre. Pàgs 7 i 8          
  Tecno 12-18  materials i eines           
      Tests de: Eines Mesurar...., Eines de Tall....Eines de Percusió....Eines desbastar i polir..... Eines de perforació. Eines subjecció.. Eines Cargolar          
      Qüestionaris de: Eines Mesurar...., Eines de Tall....Eines de Percusió....Eines desbastar i polir..... Eines de perforació. Eines subjecció.. Eines Cargolar          
      Guia d'Eines a L'aula de Tecnologia: Fitxes: 1-2-4-5-6-7-10-11-12-13          
               
  Tema 2 i 3 Dibuix Tècnic          
  Tecno 12-18  Activitats ( 1---10) Dibuix Tècnic          
  Sopa de Lletres          
      Cruzigrama          
      Autoavaluació          
      Bloc d'Activitats: Llibre. Pàgs  16 i 17          
               
  Tema 5:  Materials          
  Tecno 12-18  Activitats ( 1---10)  Estructures          
  Sopa de Lletres          
      Cruzigrama          
      Autoavaluació          
      Tecno 12-18:   Qüestionaris d'Esforsos de Tracció..Compressió..Flexió..Cissallament.. I  Torsió          
      Tecno 12-18:   Tests d'Esforsos de Tracció..Compressió..Flexió..Cissallament.. I  Torsió          
      Bloc d'Activitats: Llibre. Pàgs 44-45-46-47-i pàg 51          
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
      Tema 6:  TREBALL amb Materials          
               
  Tecno 12-18  Activitats ( 1---10)  Fusta          
  Sopa de Lletres          
  Cruzigrama          
      Autoavaluació          
      Tecno 12-18 Materials: Procés obtenció fusta- Acoblaments- fabricació paper          
      Bloc d'Activitats: Llibre. Pàgs54-55-56-57-58 i 59          
               
    Tema 7:  Introducció a l'Electricitat          
               
    Tecno 12-18  Activitats ( 1---10)  Fusta          
      Sopa de Lletres          
      Cruzigrama          
      Autoavaluació          
    Tecno 12-18: Circuit elèctric-Generadors-Receptors- Elements control-Conductors          
    Tecno 12-18:connexió sèrie de Generadors i receptors-- Connexió paral·lel Generadors i receptors i Mixte      
    Bloc d'Activitats: Llibre. Pàgs 76-77-78-79-i 81---------------------2n ESO-----------------------------------

             
 
Deures d'estiu
 
 
Tema 1: Informàtica
Tecno 12-18  Activitats ( 1---12)Informàtica
Sopa de Lletres
Cruzigrama
Autoavaluació
 
Tema2:  Introducció a l'Electricitat
 
Tecno 12-18  Activitats ( 1---15)  Electricitat
Sopa de Lletres
Cruzigrama
Autoavaluació
Tecno 12-18: Circuit elèctric-Generadors-Receptors- Elements control-Conductors
Tecno 12-18:Connexió sèrie de Generadors i receptors-- Connexió paral·lel Generadors i receptors i Mixte
Tecno 12-18:Llei d'ohm-Problemes llei d'ohm--Magnetisme--Electromagnetisme--Inducció Electromagnètica--
Electroimants--Motor elèctric
Tecno 12-18:Mesures Intensitat--Tensió--Resistència
Bloc d'Activitats: Llibre. Pàgs 16-17-18-19-20 -26 i 27
 
Tema 3 Energies
Tecno 12-18: energia Eòlica- Fotovoltaica-Mareomotriu-Nuclear-Geotèrmica-- Forn Solar i Centrals Termosolars
Bloc d'Activitats: Llibre. Pàgs 30-31-32-33-34-35-38-39-40 i 41
 
Tema 6: TÈXTIL
Bloc d'Activitats: Llibre. Pàgs 62-63-64-65(la 6 NO)-66-67-68 i 69